Profielschets RvC en reglement

U bevindt zich hier: HomeOver onsOnze organisatie Raad van CommissarissenProfielschets RvC en reglement

Deel deze pagina op

Profielschets RvC en reglement

Waar moeten de leden van onze Raad van Commissarissen aan voldoen?

Taak
Het intern toezicht van de Woningstichting berust bij de Raad van Commissarissen. De taak van de Raad omvat het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in onze woningcorporatie (toezichtfunctie), de adviesfunctie en de werkgeversrol naar het bestuur. In de statuten zijn de besluiten van het bestuur vastgelegd die aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de Woningstichting en weegt daartoe de belangen van bij de Woningstichting betrokkenen af. De leden van de Raad van Commissarissen hebben kennis van de volkshuisvesting, of maken die zich eigen, en houden die kennis actueel. De tijdsbesteding van de leden van de Raad voor hun toezichthoudende taak bedraagt gemiddeld 75 tot 100 uur per jaar. Ieder lid van de Raad heeft voldoende tijd voor de vervulling van zijn functie zodat een goede taakverdeling gewaarborgd is.

Omvang
De Raad van Commissarissen bestaat volgens de statuten en het reglement uit ten minste drie natuurlijke personen. De Raad kent twee kerncommissies die het werk van de Raad van Commissarissen voorbereiden: de Auditcommissie en de Selectie- en Remuneratiecommissie.

Samenstelling
De Raad van Commissarissen heeft aandacht voor een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling van de Raad onder meer naar deskundigheid, geslacht, leeftijd en etnische afkomst.

Algemeen profiel
Alle leden van de Raad dienen te voldoen aan het algemene profiel.

 1. Affiniteit met de volkshuisvesting en de sociale doelstelling van onze maatschappelijke onderneming
 2. Bestuurlijke kwaliteiten en/of ervaring
 3. Een kritisch/analytisch denkvermogen en zelfstandig een mening kunnen vormen; ten minste HBO-niveau
 4. Maatschappelijke binding met ons werkgebied
 5. Integriteit en onafhankelijkheid
 6. Naleving van de Governancecode Woningcorporaties
 7. Passen binnen het team van de Raad van Toezicht

Profiel voorzitter
Voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen geldt een aanvullend profiel.

 1. Ruime ervaring als statutair eindverantwoordelijk bestuurder in de profit sector
 2. Ruime bedrijfseconomische kennis en ervaring
 3. Regionale verankering in de regio FoodValley
 4. Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid

In de Governancecode wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Profiel naar deskundigheid
De volgende specifieke deskundigheden dienen binnen de Raad van Commissarissen aanwezig te zijn.

 1. Financieel en economisch
 2. Juridisch en bestuurlijk
 3. Inzake sociale verhoudingen
 4. Bedrijfskundig / organisatorisch
 5. Inzake lokale en regionale verhoudingen

Profiel naar geslacht, leeftijd en etnische afkomst
De samenstelling van de Raad van Commissarissen naar geslacht, leeftijd en etnische afkomst is een aandachtspunt voor de Raad. Die aandachtspunten zijn:

 1. Twee vrouwelijke leden (minimaal)
 2. Twee leden die bij hun eerste benoeming jonger zijn dan 55 jaar
 3. Een lid van etnische afkomst

De Raad van Commissarissen voert echter geen voorkeursbeleid; de beste kandidaat voor een specifieke functie wordt benoemd.

Honorering
De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld met inachtneming van de Honoreringscode Commissarissen. De code kent een passende balans tussen de zwaarte van de functie en de vereiste maatschappelijke verantwoordelijkheid. De honorering moet voldoen aan de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting (WNT-staffel).

Reglement Raad van Commissarissen
In het reglement van de Raad van Commissarissen zijn de samenstelling, de werkwijze en taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen geregeld.