Vervuilde tuinen Veerstraat vervroegd gesaneerd

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2018 Vervuilde tuinen Veerstraat vervroegd gesaneerd

Deel deze pagina op

Vervuilde tuinen Veerstraat vervroegd gesaneerd

02 februari 2018

Het college van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen de vervuilde tuinen van de woningen aan de Veerstraat 110 t/m 118 en 130 t/m 140a (even nummers) vervroegd te saneren. Het college van B&W heeft hiervoor gekozen op basis van nieuw bodemonderzoek en het daaropvolgende advies van de GGD Gelderland Midden. Hoewel voor vervroegde sanering geen wettelijke aanleiding is, kiest het college er toch voor om mogelijke risico’s weg te nemen en tegemoet te komen aan de ongerustheid van de bewoners. Omdat het om onze huurders gaat, zijn we samen met de gemeente in gesprek met de bewoners over de situatie.

veerstraat sanering

Nieuw onderzoek: dezelfde onderzoeksresultaten
In november is de bodemvervuiling in de percelen opnieuw onderzocht. De resultaten wijzen uit dat de bodemvervuiling hetzelfde is als in de jaren ‘90 en dat er nog steeds geen wettelijke reden is om per direct te saneren.  

Verder kijken dan wettelijk verplicht
Om een zorgvuldige afweging te maken, heeft het college samen met de Woningstichting verder gekeken dan alleen de wettelijke normen. Deze normen gaan namelijk uit van een gemiddelde vervuiling van een aantal naast elkaar gelegen percelen. In de Veerstraat is nu ook per afzonderlijk perceel gemeten en geanalyseerd. Dan blijkt dat op een aantal afzonderlijke percelen wel sprake is van een mogelijk risico, omdat daar hogere gehalten aan lood zijn aangetroffen.  

Advies GGD
De GGD is om advies gevraagd naar aanleiding van de onderzoeksresultaten. Om eventuele gezondheidsrisico’s uit te sluiten, adviseert de GGD om vervroegd te saneren als dat mogelijk is of de bewoners gebruiksadviezen te geven voor de tuin. De GGD hanteert in zijn advies een strengere norm dan de wet voorschrijft, onder meer door nieuwe inzichten rondom loodvervuiling. Het college van B&W en de Woningstichting kiezen ervoor om dit advies te volgen en voor de meest duurzame oplossing te kiezen: vervroegd saneren. Hiervoor vraagt het college nu krediet aan bij de gemeenteraad.  

Extra onderzoek: biobeschikbaarheid
Het college en de Woningstichting wilden de mogelijke risico’s op een aantal percelen goed kunnen beoordelen en wegen. Daarom lieten ze een extra onderzoek uitvoeren om de zogenaamde ‘biobeschikbaarheid’ te bepalen. Dit is de daadwerkelijke blootstelling van het lichaam aan lood ten opzichte van het gehalte aanwezig in de grond. Conclusie van dit extra onderzoek is dat het gezondheidsrisico op deze percelen lager is dan verwacht op basis van het eerste onderzoek. De GGD geeft echter aan twijfels te hebben bij de uitkomsten van het ‘biobeschikbaarheidsonderzoek’. Zij adviseert, na overleg met het RIVM, deze onderzoeksgegevens niet mee te nemen.  Het college en de Woningstichting volgen dit advies en kiezen voor voorzichtigheid en meer zekerheid en willen daarom vervroegd saneren.  

Brief en rapporten naar bewoners
Bewoners van de Veerstraat 110 t/m 118 en 130 t/m 140 hebben een brief ontvangen over het voornemen om te saneren. Daarnaast wordt hen de mogelijkheid geboden om,vragen te stellen in een persoonlijk gesprek met de GGD, gemeente en de Woningstichting.  

Aanleiding
Vorig jaar ontstond ongerustheid bij een aantal bewoners van de Veerstraat toen bekend werd dat hun tuin vervuild was. Zij gaven aan hiervan geen kennis te hebben en maakten zich zorgen over hun gezondheid. Naar aanleiding hiervan besloten het college van B&W en de Woningstiching een nieuw onderzoek te verrichten. Doel van het onderzoek was om op basis van actuele bodemgegevens een uitspraak te kunnen doen over eventueel aanwezige risico’s, rekening houdend met de nieuwste inzichten en technische mogelijkheden.