Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen klik dan hier

logo de Woningstichting
Special: stand van zaken prestatieafspraken
Prestatieafspraken special

Prestatieafspraken special

In deze speciale editie van de nieuwsbrief kijken we naar de prestatieafspraken. Dit zijn de activiteiten die we jaarlijks vaststellen op het gebied van wonen in Wageningen. Samen met de gemeente en onze huurders stellen we deze vast en in werkgroepen, met de gemeente en onze huurders, gaan we over tot actie en uitvoering. In deze nieuwsbrief kijken we naar de activiteiten die passen bij ons kernthema Betaalbaarheid en Beschikbaarheid en de status hiervan. De andere kernthema's (wonen, zorg en leefbaarheid en duurzaamheid) komen aan bod in de volgende edities van deze speciale nieuwsbrief.

gemende wijken

Beschikbaarheid: voldoende woningen voor huishoudens met een laag (lager of midden-) inkomen.

De vraag naar woningen voor onze doelgroep (huishoudens met een laag of midden-) inkomen is gestegen. Om ervoor te zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor deze doelgroep sluiten wij onze woningvoorraad hierop aan door het treffen van maatregelen. Ook de gemeente streeft naar gemengde woonwijken met een goede balans tussen, senioren, starters, gezinnen en studenten. Hiervoor stelt de gemeente dit jaar een woningmarktstrategie op. Hierin staat in hoofdlijnen dat bij nieuwbouw 30 procent van de woningen beschikbaar moet zijn voor onze sociale doelgroep in Wageningen. Bij het maken van de woningmarktstrategie zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd waarin verschillende bewonersgroepen en andere partijen mee hebben kunnen praten over de strategie. De strategie ligt nu bij de gemeenteraad voor goedkeuring. Aansluitend komt er een doelgroepenverordening. Hiermee zorgen we samen dat we voldoende woningen hebben voor onze sociale doelgroep (lagere of middeninkomens).

doorstoomwoning

Beschikbaarheid: bevordering doorstroming

Om meer passende en betaalbare woningen aan te bieden, hebben we samen met de werkgroep over doorstroming besproken. Een van de instrumenten is het ouderenproject. Bij dit project benaderen we senioren (die in een woning met meer dan drie slaapkamers wonen) met de vraag of ze misschien willen verhuizen naar een passende woning. Zo ja, dan helpen we deze huurders daarmee. Hierdoor komen grotere woningen, vaak met tuin, vrij voor gezinnen. Ook verhuren we meer woningen door loting, waardoor huurders sneller kans maken op een andere woning en dus eerder doorstromen.

betaalbaarheid

Betaalbaarheid: onderzoek naar woonlasten

Afgelopen jaar deden we een onderzoek naar de woonlasten. Uitgangspunt is dat de woonlasten aansluiten bij de huur die verschillende type huishoudens kunnen betalen. Dit onderzoek laat zien dat er speciale aandacht nodig is voor de volgende doelgroepen: * jongeren tot 25 jaar * tweepersoonshuishoudens * gezinnen - met een inkomen rond het sociaal minimum. Op advies van de werkgroep gaan we samen met gemeente en het Startpunt zorgen voor een informatiepunt waar huurder met een (te) laag inkomen naartoe kunnen met vragen. Hier kunnen bewoners ook informatie krijgen over hoe zij hun inkomen kunnen vergroten, bijvoorbeeld door het aanvragen van toeslagen.

Budgetcursus

Betaalbaarheid: Budgetcursus 'Slim met Geld Wageningen'

Er zijn verschillende redenen waarom een inkomen kan dalen. Terugval van inkomen of een wijziging in huishoudsamenstelling. De werkgroep brengt hiervoor de mogelijkheden in kaart om te ondersteunen door het delen van kennis. Een van de mogelijkheden is het volgen van de budgetcursus 'Slim met Geld Wageningen' die we mogelijk maken samen met verschillende lokale instanties. Wilt u meer informatie over de budgetcursus? Klik op 'lees verder'

Lees verder