Samen met onze huurders en gemeente (prestatie)afspraken gemaakt voor de stad!

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2018 Samen met onze huurders en gemeente (prestatie)afspraken gemaakt voor de stad!

Deel deze pagina op

Samen met onze huurders en gemeente (prestatie)afspraken gemaakt voor de stad!

07 december 2018

Gemeente Wageningen, de Woningstichting en huurders hebben op 6 december jl. de Prestatieafspraken 2019 ondertekend. Mien van Rennes ondertekent de prestatieafspraken als vertegenwoordiger van onze huurders; "Wij huurders vinden het belangrijk dat we worden gehoord, door gemeente en door de Woningstichting. We zijn nauw betrokken geweest bij het proces van de prestatieafspraken en zijn erg tevreden over hoe het is verlopen".

Mien van Rennes ondertekent namens huurders de prestatieafspraken

Samen werken aan gezamenlijke afspraken
Sinds 2015 maken woningcorporaties, gemeenten en huurders samen afspraken over de ‘woonprestaties’ die behaald moeten worden in de komende jaren. Deze afspraken heten prestatieafspraken en zijn wettelijk verplicht. Het doel is het verzekeren van de bijdrage van corporaties aan het lokale woonbeleid van de gemeente. Het lokale woonbeleid van Wageningen is in 2016 vastgelegd door de gemeenteraad als de Woonvisie Wageningen Woont!
Op basis van deze Woonvisie zijn de prestatieafspraken opgesteld. Dit heeft enkele maanden geduurd. Er waren themasessies waarin verschillende partijen hun wensen en ervaringen konden bespreken. Door het delen van deze kennis en ervaring zijn we gekomen tot afspraken op drie hoofdthema’s.

Thema 1: Wonen, zorg en leefbaarheid
Het is belangrijk om met elkaar afspraken te maken over het langer zelfstandig wonen in de buurt. Niet alleen voor 2019 maar ook voor de toekomst. “Waar ik heel blij mee ben is dat wij op basis van de vraag van de huurders samen met de gemeente en andere betrokken partijen een taskforce oprichten. De taskforce bestaat uit een aantal experts die samen met buurtbewoners zorgen dat bewoners zo prettig mogelijk samen thuis in de buurt kunnen wonen” aldus Annelies Barnard, onze directeur-bestuurder.  

Thema 2: Betaalbaarheid en beschikbaarheid
De woningmarkt is ook in Wageningen aan verschillende trends onderhevig; bewoners worden ouder en willen of moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit vraagt om aanpassingen in en rond de woning. Het is belangrijk om nu al te bedenken hoe de woningen er straks uit moeten zien; wat moet er worden aangepast zodat mensen er tot op hoge leeftijd prettig kunnen blijven wonen? En hoeveel woningen zijn er in Wageningen nodig om de verschillende doelgroepen te huisvesten? Ook hebben we een aantal maatregelen/mogelijkheden om doorstroming naar een andere woning te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de ouderenmakelaar. Deze ‘makelaar’ kan ouderen die willen verhuizen met voorrang een woning bieden die beter past, zodat ze zelfstandig thuis kunnen wonen. Hierdoor kan er mogelijk een grotere woning voor een gezin vrijkomen. Het gezin laat op hun beurt misschien weer een starterswoning achter.  

Thema 3: Duurzaamheid
De gemeente gaat een warmtevisie opstellen, de Woningstichting en huurders werken hier aan mee. De warmtevisie laat zien wat de mogelijkheden zijn voor de duurzaamheid in Wageningen. Zo bekijken we natuurlijk ook de mogelijkheden om van het gas af te gaan.
Wethouder Wonen, Anne Jansen, is tevreden met de overeengekomen afspraken: "We zijn als gemeente blij met deze afspraken. Het mooie van dit proces is dat alle drie de partijen hun verantwoordelijkheid hierin nemen; samen werken we continu aan verbeteringen van de leefbaarheid in wijken en genoeg en betaalbare woningen voor ieder inkomen".