Visitatie

U bevindt zich hier: HomeOver onsKwaliteitVisitatie

Deel deze pagina op

Visitatie

Visitatie is een onafhankelijk onderzoek door een gecertificeerd bureau naar de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties van een corporatie.

De visitatiecommissie beoordeelt de sturing en uitkomsten op onze gestelde doelen. De commissie onderzoekt breed wat wij voor onze klanten betekenen en hoe wij onze interne en externe belangenhebbenden bij ons beleid betrekken bij onderwerpen als:

  • Kwaliteit van het woningbezit
  • Woonruimteverdeling en verhuur
  • Bewonersparticipatie
  • Leefbaarheid van buurten en wijken
  • Wonen en zorg- Governance (Goed Bestuur) en risicomanagement
  • Financiële prestatie en continuïteit
  • Intern toezicht
  • Belanghebbenden
  • Organisatie & Medewerkers

Volgens de Governancecode, gepubliceerd op onze website, laat elke corporatie zich één keer per vier jaar visiteren. In 2015 hebben wij ons laten visiteren over de jaren 2011 tot en met 2014. Onze vorige visitatie was in 2011 over de jaren 2007 tot en met 2010. De volgende visitatie staat voor 2019 gepland.

Visitatie 2015
Onze visitatie in 2015 is uitgevoerd door het visitatiebureau Raeflex (www.raeflex.nl). De visitatiecommissie voerde gesprekken met onder andere een aantal bewonerscommissieleden, bestuurders/medewerkers van de gemeente Wageningen en bestuurders/medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen.
We hebben de visitatie met een mooi resultaat afgerond: 7,1.

Visitatierapport 2015
Het visitatierapport leest u hier. In het eerste deel van dit rapport leest u de samenvatting en onze bestuurlijke reactie.
Ook nu hebben we weer een aantal aandachtspunten meegekregen van de belanghouders en de visitatiecommissie. Deze punten waren een goede basis voor de formulering van onze nieuwe koers en ondernemingsplan die in 2017 zijn vastgesteld.