Visitatie

U bevindt zich hier: HomeOver onsKwaliteitVisitatie

Deel deze pagina op

Visitatie

Nederland kent een in de Woningwet ingebed visitatiestelsel voor woningcorporaties. Visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties in de lokale context. Met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking. Zo dragen visitaties bij aan maatschappelijk leren en aan beter wonen in Nederland.

Wordcloud belanghouders

In 2019 hebben wij ons laten visiteren over de jaren 2015 tot en met 2018. Onze vorige visitatie was in 2015 over de jaren 2011 tot en met 2014.

We zijn tijdens de visitatie op een aantal maatschappelijke terreinen beoordeeld:

  1. Presteren volgens Opgaven & Ambities.
  2. Presteren volgens Belanghebbenden.
  3. Presteren naar Vermogen.
  4. Governance van maatschappelijk presteren.

Visitatie 2019
Onze visitatie is in 2019 uitgevoerd door het onafhankelijke visitatiebureau Pentascope (www.pentascope.nl). We zijn trots op de resultaten en zien het visitatierapport als een terugblik die ons verder vooruit helpt.

De dialoogsessies met medewerkers en de belanghebbenden waren mooie en onderscheidende vormen om informatie op te halen en sloten goed aan bij onze missie ‘Samen thuis in de buurt’. De sessies hebben waardevolle input opgeleverd en vormden een startpunt voor het verder blijven voeren van gesprekken met onze medewerkers, belanghouders en netwerkpartners. Onze integrale scorekaart op de maatschappelijke terreinen ziet er als volgt uit.

Visitatierapport 2019
Klik hier voor het visitatierapport en hier voor onze bestuurlijke reactie. Wij nemen in 2020 de meegekregen verbeterpunten van de visitatiecommissie mee bij het opnieuw beschouwen van onze koers en missie en bij het opstellen van ons nieuwe ondernemingsplan 2021-2024. Onze volgende visitatie staat gepland in 2023.